PODSTAWY PRAWNE

 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna „Razem”
  działa zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
  dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania
  publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
  poradni specjalistycznych (Dz.U.2013 poz.179). Zmienia ono formułę
  realizacji zadań poradni tak, aby poradnictwo stało się elementem
  systemu wspomagania przedszkoli, szkól i placówek. Celem nowych
  przepisów jest dostosowanie obecnego systemu poradnictwa
  psychologiczno-pedagogicznego do zmieniających się potrzeb przedszkoli,
  szkół i placówek. Dotychczasowe formy realizacji zadań poradni nie
  podlegają zasadniczym zmianom i wiele poradni już realizowało te
  działania w ramach aktywnej współpracy z przedszkolami, szkołami i
  placówkami. Nowe rozporządzenie sformalizowało te „dobre praktyki”
  czyniąc je obligatoryjnymi dla wszystkich poradni.
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna „Razem” działa w oparciu o statut złożony w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
 • Siedziba Poradni: ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120a

 

Czym się zajmujemy            Jak wygląda wizyta?             Galeria