DIAGNOZA I TERPAPIA

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez diagnozę, konsultacje, terapię, grupy wsparcia, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, informacyjną i szkoleniową.

Postawiliśmy sobie następujące zadania w zakresie diagnozy i terapii:

  • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się,
  • udzielanie pomocy diagnostyczno – terapeutycznej dzieciom i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym szczególnie uzdolnionym) oraz pomocy merytorycznej i prawno – organizacyjnej rodzicom i nauczycielom tych dzieci,
  • rozpowszechnianie wśród rodziców, nauczycieli oraz dzieci wiedzy na temat dysleksji i innych problemów szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
  • prowadzenie działalności psychoedukacyjnej,
  • udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
  • wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych w sprawach określonych w przepisach prawa, w szczególności w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • wspieranie nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek w działaniach profilaktyczno-wychowawczych.

Udzielamy pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, mających siedzibę na terenie miasta Łódź oraz województwa łódzkiego, a także wszystkim zainteresowanym.

Poradnia prowadzi także diagnozę i terapię w obszarach:

  • trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu
  • dysleksji
  • logopedii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.